TAKOYAKI

นํ้าหนักสุทธิ : 900 g.
การบรรจุ : –
อายุของสินค้า : 365 วัน
การเก็บสินค้า : ต่ำกว่า -18 °C และคงสภาพแช่แข็ง
วิธีการปรุงอาหาร : นำเข้าไมโครเวฟ 800 วัตต์ ประมาณ 2.30 นาที