Kakuni

นํ้าหนักสุทธิ : 115 g.
การบรรจุ : 50 แพ็ค/กล่อง
อายุของสินค้า : 365 วัน
การเก็บสินค้า : ต่ำกว่า -18 °C และคงสภาพแช่แข็ง
วิธีการปรุงอาหาร : อุ่นในน้ำเดือดทั้งแพ็คเป็นเวลา 5 นาที