Tokusei Chuka Don no Gu (Gomoku)

นํ้าหนักสุทธิ : ตามน้ำหนักของสินค้า
การบรรจุ : –
อายุของสินค้า : 365 วัน
การเก็บสินค้า : ต่ำกว่า -18 °C และคงสภาพแช่แข็ง
วิธีการปรุงอาหาร : อุ่นในน้ำเดือดเป็นเวลา 8 นาที