SMOKED CHICKEN

นํ้าหนักสุทธิ : 175 g.
การบรรจุ : 10 แพ็ค/กล่อง
อายุของสินค้า : 45 วัน
การเก็บสินค้า : 0-4 °C
วิธีการปรุงอาหาร : รับประทานได้ทันที หรือ อุ่นในน้ำเดือดทั้งแพ็คเป็นเวลา 5 นาที