Takumi Boneless Ham-JAS Superior

นํ้าหนักสุทธิ : 40 g.
การบรรจุ : 10 แพ็ค/กล่อง
อายุของสินค้า : 30 วัน
การเก็บสินค้า : 0-4 °C
วิธีการปรุงอาหาร : รับประทานได้ทันที