Pork Sausage

นํ้าหนักสุทธิ : 450 g.
การบรรจุ : 10 แพ็ค/กล่อง
อายุของสินค้า : 365 วัน
การเก็บสินค้า : ต่ำกว่า -18 °C และคงสภาพแช่แข็ง
วิธีการปรุงอาหาร : อุ่นในน้ำเดือดเป็นเวลา 5 นาที