Samosa Ebi Chilli

นํ้าหนักสุทธิ : 500 g
การบรรจุ : 25 ชิ้น/แพ็ค
อายุของสินค้า : 365 วัน
การเก็บสินค้า : ต่ำกว่า -18 °C และคงสภาพแช่แข็ง
วิธีการปรุงอาหาร : ทอดในน้ำมันอุณหภูมิ 170 °C เป็นเวลา 3 นาที