Takumi Skewer Frank Sausage

นํ้าหนักสุทธิ : 180 g.
การบรรจุ : 10 แพ็ค/กล่อง
อายุของสินค้า : 45 วัน
การเก็บสินค้า : 0-4 °C
วิธีการปรุงอาหาร : ย่างบนกระทะร้อนไม่ใส่น้ำมัน หรือต้มในน้ำร้อน (อุณหภูมิ 70-80 °C) นาน 3 นาที