KO-KUN KINUBIKI SAUSAGE

นํ้าหนักสุทธิ : 120 g.
การบรรจุ : 10 แพ็ค/กล่อง
อายุของสินค้า : 45 วัน
การเก็บสินค้า : 0-4 °C
วิธีการปรุงอาหาร : อุ่นในน้ำเดือดเป็นเวลา 5 นาที